HUISHOUDELIJK REGLEMENT WSB APELDOORN

A. DEFINITIES
Artikel 1 1. Indien in de statuten een uitleg van een bepaald begrip is gegeven dan geldt die uitleg ook indien dat begrip in dit reglement wordt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld. 2. Het verenigingsjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar

B. DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 2 Het bestuur dan wel de verzoekers, bedoeld in artikel 16, tweede lid van de statuten, attenderen bij de aanvang van een algemene vergadering de leden op de presentielijst; die presentielijst wordt bovendien door hen gecontroleerd bij de aanvang van de vergadering.

Artikel 3 Het bestuur dan wel de hiervoor genoemde verzoekers zorgen ervoor dat een ledenlijst, als bedoeld in artikel 17 van dit reglement, een exemplaar van de statuten en van dit reglement ter vergadering beschikbaar zijn.

Artikel 4 Elk lid is gerechtigd voorstellen of moties in een algemene vergadering aan de orde te stellen.

Artikel 5 Stemming betreffende zaken geschiedt bij handopsteking, tenzij het bestuur of ten minste vijf leden schriftelijke stemming verlangen.

Artikel 6 1. In geval van stemming over personen dan wel indien schriftelijke stemming wordt verlangd, wijst de voorzitter van de vergadering een stemcommissie aan. Deze commissie bestaat uit drie leden, die geen zitting mogen hebben in het bestuur. 2. De commissie deelt stembriefjes uit, haalt deze weer op, telt ze en maakt de uitslag bekend. 3. Een stem is ongeldig indien bij de meerderheid van de commissie twijfel bestaat over de bedoeling van het stembriefje.

Artikel 7 Indien in een algemene vergadering wordt overwogen een bestuursbesluit te vernietigen, wijst het bestuur vóór de stemming op de gevolgen die het aan een dergelijke vernietiging verbindt.

Artikel 8 Van elke algemene vergadering wordt een kort zakelijk verslag in verenigingsblad/nieuwsbrief en op extranet gepubliceerd.

C. HET BESTUUR
Artikel 9 Elke wijziging in de samenstelling van het algemeen bestuur wordt in verenigingsblad/nieuwsbrief en op de website respectievelijk het extranet gepubliceerd.

Artikel 10 1. Het algemeen bestuur is het door de algemene vergadering benoemde bestuur van WSB Apeldoorn. Als bestuur van de vereniging voert het algemeen bestuur de door de algemene vergadering of de regelgeving op- of overgedragen bevoegdheden of taken zo goed als mogelijk uit. 2. Tot de bevoegdheden en taken van het algemeen bestuur behoren onder meer: a. het geven van sturing aan de uitvoering van het financiële beleid;  b. de integrale afstemming van de onderwerpen die vanuit de commissies ingebracht worden; c. het uitoefenen van controle of de commissies hun taken naar behoren uitvoeren; d. het onderhouden van die (representatieve) externe contacten, die het taakveld van de commissie communicatie overschrijden; e. uitvoering geven aan hetgeen in door de algemene vergadering vastgestelde beleidsplannen is verwoord; f. het geven van sturing aan het vrijwilligersbeleid; g. het voorbereiden, houden en afwerken van de algemene vergadering.

Artikel 11 1. Het algemeen bestuur is voorzover daartoe door de algemene vergadering, statuten en dit reglement gerechtigd en voorzover op grond van de regelgeving mogelijk, bevoegd tot het nemen van alle besluiten. 2. Omtrent besluiten die in strijd kunnen zijn met de algemene gang van zaken dan wel niet in overeenstemming kunnen zijn met het door de algemene vergadering goedgekeurde beleid wordt de algemene vergadering gehoord. 3. Het algemeen bestuur kan bevoegdheden mandateren aan het dagelijks bestuur en/of aan de in artikel 25 van dit reglement bedoelde commissies en aan de op grond van dit reglement ingestelde of nog in te stellen werkgroepen.

Artikel 12 1. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de door het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur gemandateerde bevoegdheden en taken. 2. Voorts is het dagelijks bestuur belast met het nemen van die besluiten die in verband met het karakter daarvan niet kunnen worden uitgesteld en waarover het voltallige algemeen bestuur dan ook op korte termijn geen standpunt kan innemen. Omtrent dergelijke besluiten wordt door het dagelijks bestuur achteraf verantwoording afgelegd aan het algemeen bestuur. 3. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van het algemeen bestuur voor, stelt de agenda op, voert de verslaglegging en draagt zorg voor publicatie van de notulen.

Artikel 13 In het geval een algemene vergadering door het bestuur bijeen is geroepen en daarbij is medegedeeld dat in die vergadering in een of meer vacatures in het bestuur moet worden voorzien, kan het bestuur tevens voor de vervulling van die vacatures kandidaten stellen.

Artikel 14 Tot uiterlijk een week voor de datum van de algemene vergadering kunnen tegenkandidaten zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris.

Artikel 15 De voorzitter waakt in het bijzonder over de belangen van de vereniging. Hij heeft een representatieve taak en leidt de vergaderingen. Hij ondertekent -nadat deze zijn goedgekeurd door de vergadering- de notulen van de algemene vergadering en van de bestuursvergaderingen.

Artikel 16 1. De secretaris is belast met: - de correspondentie van de vereniging; - vervanging van de voorzitter bij vergaderingen; - in samenwerking met de penningmeester de administratieve verwerking van verzoeken om als lid te worden toegelaten; - het opstellen van de aankondigingen van algemene vergaderingen; - het opstellen van de notulen van algemene vergaderingen en van bestuursvergaderingen; - het beheer van het verenigingsarchief; - voorts met alle noodzakelijk administratieve werkzaamheden, voorzover deze laatste niet behoren tot de taak van andere bestuursleden. 2. De secretaris ondertekent mede de vastgestelde notulen van de algemene vergadering en van de bestuursvergaderingen.

Artikel 17 1. De secretaris houdt in samenwerking met de penningmeester een actuele lijst bij van alle leden met hun namen, adressen en andere voor de vereniging van belang zijnde gegevens. 2. Op verzoek van een lid verstrekt de secretaris hem of haar een exemplaar van de ledenlijst, van de statuten en van het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Artikel 18 De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging, verzorgt de inning van contributies, bijdragen, donaties, boetes, subsidies en andere baten, verricht de nodige betalingen en stelt een financieel jaarverslag en een begroting op.

Artikel 19 De penningmeester houdt nauwkeurig boek van de inkomsten en uitgaven van de vereniging en bewaart de financiële bescheiden.

Artikel 20 De penningmeester brengt aan het algemeen bestuur regelmatig doch in ieder geval elke vergadering van het algemeen bestuur verslag uit over de financiële gang van zaken.

Artikel 21 1. De taken van de overige bestuursleden vloeien voort uit de in hoofdstuk D van dit reglement opgenomen taakomschrijving van de respectieve commissies, namens welke commissie dat bestuurslid zitting heeft in het bestuur. Daarnaast en zonodig kunnen de taken van de overige bestuursleden ook nog door de algemene vergadering en het bestuur worden vastgesteld. 2. Van een dergelijke vaststelling wordt mededeling gedaan in verenigingsblad/nieuwsbrief en op de website respectievelijk het extranet.

Artikel 22 1. Elk bestuurslid is in de uitoefening van zijn taak te allen tijde verantwoording aan het algemeen bestuur verschuldigd.  2. De algemene vergadering kan te allen tijde zowel het bestuur als elk bestuurslid afzonderlijk ter verantwoording roepen in verband met het gevoerde beleid.

Artikel 23 1. Het algemeen bestuur kan uitsluitend in een bestuursvergadering besluiten nemen. 2. In een bestuursvergadering dient meer dan de helft van het aantal zittende bestuursleden aanwezig te zijn. 3. Over alle voorstellen wordt bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dat wil zeggen de helft plus één van de uitgebrachte stemmen beslist. 4. Bij staking van de stemmen is het voorstel niet aanvaard.

Artikel 24 Van besluitvorming in bestuursvergaderingen wordt zoveel mogelijk in verenigingsblad/nieuwsbrief en op extranet mededeling gedaan.

D. COMMISSIES
Artikel 25 1. De vereniging kent de volgende commissies: - technische commissie; - clubhuiscommissie; - faciliteitencommissie; - communicatiecommissie; - commissie van beroep; - kascommissie.
2. Behoudens de leden van de kascommissie worden de leden van een commissie door het bestuur benoemd, zoveel als mogelijk op voordracht van die commissie.  3. De leden van de respectieve commissies kiezen vanuit hun midden een voorzitter. De voorzitter of een door de leden aangewezen lid van de technische, clubhuis-, faciliteiten- en communicatiecommissie wordt door de leden aan de algemene vergadering voorgedragen als lid van het algemeen bestuur. Voorzover niet anders bepaald regelen de leden van de commissies overigens zelf de samenstelling daarvan. 4. De voorzitters van de commissies zijn bevoegd om zonder tussenkomst van het bestuur en/of de penningmeester uitgaven tot een door het algemeen bestuur jaarlijks vast te stellen maximumbedrag te doen ten behoeve van het goed en volledig kunnen vervullen van de aan de commissie opgedragen taken. Van deze noodzakelijke uitgaven wordt door de voorzitter van de commissie eens per maand verslag gedaan aan het algemeen bestuur.  5. Behoudens de kascommissie en de commissie van beroep doen de commissies elke vergadering van het algemeen bestuur (schriftelijk) verslag van de door hen -voor het gehele algemeen bestuur van belang zijnde- uitgevoerde taken en/of werkzaamheden.  6. De algemene vergadering en het algemeen bestuur zijn bevoegd, al dan niet op voordracht van een commissie werkgroepen, in te stellen. 7. De in het zesde lid bedoelde werkgroepen zijn verantwoording verschuldigd aan de commissie die verantwoordelijk is voor de taak die aan de werkgroep is opgedragen, aan het algemeen bestuur en aan de algemene vergadering.  8. Met het oog op het afleggen van de in het zevende lid bedoelde verantwoording wordt door het bestuur of commissie jaarlijks of zoveel vaker als door het algemeen bestuur noodzakelijk wordt geacht zowel een plan van werkzaamheden als een verslag van werkzaamheden, waarin opgenomen de plannen van de werkgroepen, opgesteld en toegezonden aan het algemeen bestuur en zonodig aan de algemene vergadering. 9. Tenzij de aard van de bevoegdheid of taak, de statuten of dit reglement zich daartegen verzet kan de algemene vergadering of het algemeen bestuur een aan een commissie of werkgroep toegekende bevoegdheid of opgedragen taak toekennen of opdragen aan een bestuur, een andere commissie of aan een (andere) werkgroep.

Technische Commissie

Artikel 26 De Technische commissie kent de volgende commissies c.q. coördinatoren - Technische commissie algemeen; - Toernooi commissie; - Scheidsrechter coördinator; - Wedstrijd secretariaat.
Technische commissie algemeen 1. De technische commissie draagt zorg voor de teamindeling, teneinde aan de competitie te kunnen meedoen. 2. Van de gevormde teams en de klasse waarin een team in de competitie uitkomt alsmede op welke tijden de wedstrijden plaatsvinden doet de technische commissie opgave aan de KNBSB en vraagt in verband daarmee zonodig dispensaties aan bij de die bond.

Artikel 27 1 Vanwege de technische commissie wordt voor elk team (een) coach(es) en (een) begeleider(s) aangesteld ten behoeve van de begeleiding van het team bij trainingen en wedstrijden. Bedoelde coach(es) is (zijn) verantwoordelijk voor de gang van zaken aangaande het team. 2. De coaches en begeleiders worden bij hun werkzaamheden door de technische commissie in de brede zin van het woord ondersteund.
2. Ten behoeve van de coaches, begeleiders, scheidsrechters en scorers organiseert of creëert de technische commissie de mogelijkheid -al dan niet in samenwerking met het algemeen bestuur en/of de KNBSB- tot het volgen van opleidingen. 3. Voor de coaches en begeleiders fungeert de technische commissie als vertrouweninstantie en klankbord.

Artikel 28 Behoudens het door de leden zelf aan te schaffen materiaal spant de technische commissie zich er in overleg met de faciliteitencommissie voor in dat elk team beschikt over voldoende en veilig materiaal om te kunnen trainen en om wedstrijden te kunnen spelen. Hierbij moet worden gedacht aan ballen, helmen, knuppels, catcheruitrusting, honken, screens, pitcherhekken en verbanddoos. De budgettaire verantwoordelijkheid voor de aanschaf van materiaal ligt ingevolge artikel 39 van dit reglement bij de faciliteitencommissie.

Artikel 29 In samenwerking met de faciliteitencommissie is de technische commissie verantwoordelijk voor de organisatie van zaaltrainingen.

Artikel 30 1. Bij conflicten tussen leden, coaches, begeleiders de honk- en/of softbalsport betreffende is de technische commissie voor het bestuur het adviserende orgaan.

Toernooi commissie

Artikel 31 1. De Toernooi commissie organiseert in samenwerking met de technische commissie, clubhuiscommissie, faciliteitencommissie en communicatiecommissie de intern georganiseerde toernooien en het wedstrijdsecretariaat coördineert de extern georganiseerde toernooien, waaraan teams van WSB Apeldoorn meedoen. 2. Hij regelt ten behoeve van toernooien de noodzakelijke clubhuis- en wedstrijdfaciliteiten. 3. Hij draagt zorg voor tijdige bekendmaking van georganiseerde toernooien aan die personen binnen de vereniging die daarvan op de hoogte behoren te zijn.

Scheidsrechter coördinator

Artikel 32 1. De scheidsrechter coördinator draagt zorg voor het opstellen van een scheidsrechtersrooster voor de op het eigen veld te spelen (competitie) wedstrijden, niet zijnde inhaalwedstrijden. De coach die het aangaat draagt zelf zorg voor het aanstellen van scheidsrechters ten behoeve van inhaal wedstrijden.   2. De scheidsrechter coördinator is in samenwerking met de technische commissie verantwoordelijk voor een veilige indeling van het (de) veld(en) bij wedstrijden, toernooien en trainingen.

Wedstrijd secretariaat

Artikel 33 1. Het wedstrijdsecretariaat valt onder de verantwoordelijkheid van de faciliteitencommissie. Zij stelt daartoe een functionaris (wedstrijdsecretaris) aan. 2. Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor het mede samenstellen van de competitie en in de meest brede zin van het woord voor de noodzakelijke en soms verplichte communicatie met de KNBSB in dat verband. 3. De bevoegdheid tot het in overleg met de technische commissie, teams en bond verplaatsen en/of afgelasten van een wedstrijd of een toernooi ligt bij het wedstrijdsecretariaat.  4. De uitslagen van gespeelde wedstrijden worden door het wedstrijdsecretariaat verwerkt.

Clubhuiscommissie

Artikel 34 De clubhuiscommissie kent de volgende werkgroepen: - clubhuis algemeen; - evenementen;

Artikel 35 Clubhuis algemeen 1. De clubhuiscommissie is belast met het beheer van het clubhuis in de ruimste zin van het woord. 2. De clubhuiscommissie is in dat verband o.m. verantwoordelijk voor tijdige en zo voordelig mogelijke inkoop van de benodigde artikelen en materialen. 3. Wat betreft het schoonhouden van het clubhuis onderhoudt de clubhuiscommissie inzake de uitvoering de contacten met het daartoe ingeschakelde schoonmaakbedrijf en controleert de werkzaamheden van dat bedrijf.  4. Onder de verantwoordelijkheid van de clubhuiscommissie wordt een barrooster opgesteld en bekend gemaakt. 5. De clubhuiscommissie coördineert de reservering van het clubhuis. 6. Bij onraad onderhoudt de clubhuiscommissie de eerste contacten met politie- en/of beveiligings functionarissen. 7. De clubhuiscommissie bevordert en ziet toe op de naleving van de verplichtingen voortvloeiende uit de toepasselijke regelgeving op het gebied van de horeca-exploitatie en uit het door de algemene vergadering vastgestelde bestuursreglement.

Werkgroep evenementen

Artikel 36 1. De werkgroep evenementen organiseert en coördineert zonodig in samenwerking met de technische commissie, clubhuiscommissie, faciliteitencommissie en communicatiecommissie evenementen. 2. Hij regelt daarvoor de noodzakelijke clubhuis- en andere faciliteiten. 3. Hij draagt onder meer in de vorm van een jaarkalender zorg voor tijdige bekendmaking van georganiseerde evenementen aan personen binnen en buiten de vereniging die van die evenementen op de hoogte dienen te zijn. 4. In samenwerking met de faciliteitencommissie draagt de werkgroep evenementen zorg voor het aanvragen van de noodzakelijke ontheffingen en/of vergunningen.

Artikel 37 1. De respectieve werkgroepen kunnen met betrekking tot het gevoerde beleid en verrichte werkzaamheden door de clubhuiscommissie en door de algemene vergadering ter verantwoording worden geroepen.

Faciliteitencommissie

Artikel 38 1. De faciliteitencommissie is verantwoordelijk voor het:  - onderhoud van de velden en de gebouwen; - sleutelbeheer; - scheidsrechtersrooster; - materiaalbeheer; - wedstrijdsecretariaat. 2. Met betrekking tot deze aandachtsgebieden draagt de faciliteitencommissie –zonodig in samenwerking met de communicatiecommissie- tevens zorg voor de in- en externe communicatie.

Artikel 39 1. De faciliteitencommissie inventariseert het groot en klein onderhoud van de velden en gebouwen, coördineert en controleert de daaruit voortvloeiende door vrijwilligers of externe personen of bedrijven te verrichten werkzaamheden.  2. De faciliteitencommissie is verantwoordelijk voor een juiste en regelmatige controle op de kwaliteit van de waterhuishouding. 3. Ten behoeve van de uitvoering van het in eigen beheer te verrichten onderhoud worden er door de faciliteitencommissie vrijwilligers gemobiliseerd. 4. Voorzover noodzakelijk worden -na goedkeuring door het algemeen bestuur- voor de te verrichten werkzaamheden externe bedrijven ingeschakeld. De faciliteitencommissie onderhoudt de contacten met die bedrijven.  5. Ten behoeve van de lange termijn stelt de faciliteitencommissie een onderhoudsplan op en legt dit zo vaak als noodzakelijk -doch in ieder geval bij substantiële wijziging van dat plan- ter goedkeuring voor aan het algemeen bestuur. Zonodig stelt de commissie -gehoord het algemeen bestuur-  het plan periodiek bij. 6. In het kader van de aan de faciliteitencommissie opgedragen taken onderhoudt die commissie in dat verband ook de externe contacten, waaronder de contacten met de gemeente Apeldoorn.

Artikel 40 Het beheer van de in omloop zijnde sleutels is –zonodig in samenspraak met het bestuur of de andere commissies- in handen van de faciliteitencommissie.

Artikel 41 1. Het beheer van het materiaal in brede zin is -in samenwerking met de technische commissie- de verantwoordelijkheid van de faciliteitencommissie. 2. In overleg met de technische commissie wordt om veilig en goed honk- en softbal te kunnen spelen jaarlijks het noodzakelijke materiaal door de faciliteitencommissie aangeschaft.

Communicatiecommissie

Artikel 42 De communicatiecommissie kent de volgende werkgroepen: - website en intranet; - nieuwsbrief en verenigingsblad; - sponsoring en public relations - vrijwilligers

Werkgroep website en extranet

Artikel 43 1. De werkgroep website en extranet heeft als taken het opzetten, onderhouden van een voor WSB Apeldoorn en andere (honk- en softbal) geïnteresseerden zo aantrekkelijk mogelijke website en het via dat medium beschikbaar stellen van zo veel mogelijk informatie aan de bezoekers en de leden. 2. Voorts is die werkgroep belast met het opzetten en onderhouden van een uitsluitend voor de leden van WSB Apeldoorn zo aantrekkelijk mogelijk extranet en het daarop beschikbaar stellen van zo veel mogelijk (interne) informatie aan leden. 3. De werkgroep website en extranet onderhoudt nauwe banden met de werkgroep nieuwsbrief en verenigingsblad.

Artikel 44 1. De werkgroep website en extranet draagt zorg voor het voor de website en het extranet noodzakelijke technisch platform. 2. Het zo veel als mogelijk beschikbaar hebben van de website en extranet is eveneens de verantwoordelijkheid van de werkgroep website en extranet. Een en ander met behulp van de diensten en inachtgenomen de mogelijkheden van externe deskundige en leveranciers. 3. Het beoordelen en zonodig binnen een week beschikbaar maken van alle informatie die leden, commissies of andere betrokkenen van WSB Apeldoorn aanleveren, behoort tot de verantwoordelijkheid van de werkgroep website en extranet.

Werkgroep nieuwsbrief en verenigingsblad

Artikel 45 1. De werkgroep nieuwsbrief en verenigingsblad heeft tot taak het verstrekken van informatie aan de leden over alle zaken WSB Apeldoorn aangaande, door middel van het periodiek uitgeven van een nieuwsbrief en het verenigingsblad. 2. De coördinatie en het doen verspreiden van de nieuwsbrief en het verenigingsblad ligt bij de werkgroep nieuwsbrief en verenigingsblad.

Artikel 46 1. De werkgroep nieuwsbrief en verenigingsblad beoordeelt alle ingezonden of vergaarde informatie van leden, commissies en andere betrokkenen van WSB Apeldoorn. 2. Indien deze informatie binnen de taakstelling van de commissie past, wordt deze binnen het geldende publicatieschema -door middel van de nieuwsbrief of het verenigingsblad- aan de leden verstrekt. 3. De werkgroep nieuwsbrief en verenigingsblad draagt inachtgenomen de beschikbaarheid daarvan in ieder geval tijdig zorg voor het periodiek verstrekken van: - het bar- en scheidsrechtersrooster; - de kaderlijst; - het wedstrijdschema.

Artikel 47 1. Alle mededelingen waarvan de statuten of dit reglement publicatie gelast worden op extranet, in de nieuwsbrief en/of in het verenigingsblad geplaatst. 2. Leden kunnen zich er ten opzichte van de vereniging niet op beroepen dat een in verenigingsblad/nieuwsbrief en op extranet gepubliceerde mededeling, de statuten en dit reglement hen niet bekend zijn.

Artikel 48 1. De werkgroep website en extranet en de werkgroep nieuwsbrief en verenigingsblad zijn, behoudens hun verantwoordelijkheid krachtens de wet, de statuten en dit reglement, onafhankelijk. 2. De respectieve werkgroepen kunnen echter met betrekking tot het gevoerde beleid en verrichte werkzaamheden aangaande de inhoud van de website, het extranet, de nieuwsbrief of het verenigingsblad, zij het achteraf, door de communicatiecommissie, het algemeen bestuur en door de algemene vergadering ter verantwoording worden geroepen.

Artikel 49 1. Kopij wordt zoveel mogelijk onverkort geplaatst met vermelding van naam van de schrijver. Vermelding van initialen of pseudoniem is alleen toegestaan indien de naam van de schrijver bij de respectieve werkgroep bekend is. 2. De respectieve werkgroep heeft het recht zo nodig een stuk in te korten onder vermelding daarvan en zonder de essentie van het stuk aan te tasten. 3. Kopij kan onder meer geweigerd worden indien die kopij niet in verband staat met de vereniging of de honk- en softbalsport. 4. Kopij waarin personen of instellingen op insinuerende en/of krenkende wijze worden aangevallen, wordt niet geplaatst. Een en ander ter beoordeling van de verantwoordelijke werkgroep.  5. De indiener van de kopij wordt geïnformeerd over belangrijke aanpassingen danwel het niet publiceren van zijn artikel.

Werkgroep sponsoring en public relations

Artikel 50 1. De werkgroep sponsoring en public relations heeft als voornaamste taken het verhogen van de naamsbekendheid van de vereniging en het genereren van sponsorgelden. Beide taken worden uitgevoerd onder meer door middel van het: - kenbaar maken bij pers en derden van evenementen, gebeurtenissen en prestaties van WSB; - geven van voorlichting en verstrekken van informatie aan derden; - leggen en onderhouden van contacten met sponsoren van WSB; - creëren van een klimaat waardoor derden geïnteresseerd raken in WSB, en waardoor de mogelijkheden van sponsoring worden vergroot; - opstellen van sponsorcontracten en een raamwerk waarbinnen andere leden sponsorcontacten kunnen uitbouwen tot een sponsorcontract;
- het coördineren van de activiteiten en de bestemming van gelden van de club van 100. 2. De werkgroep sponsoring en public relations is voorts verantwoordelijk voor het: - onderhouden van sponsorcontacten; - afsluiten van sponsorcontracten (behalve contracten met naamsverbinding); - informeren van de pers en derden (via persberichten of redactionele artikelen) over de ontwikkelingen binnen WSB (incl. wedstrijdverslagen 1e teams HB + SB); - coördineren van perscontacten (radio, krant e.d.). 3. De werkgroep sponsoring en public relations kan met betrekking tot het gevoerde beleid en verrichte werkzaamheden door de communicatiecommissie, het algemeen bestuur en door de algemene vergadering ter verantwoording worden geroepen.

Werkgroep Vrijwilligers

Artikel 51 1. De werkgroep vrijwilligers heeft als voornaamste taken het werven, informeren, coördineren en administreren van de bij de vereniging actief zijnde vrijwilligers, niet zijnde coaches. Daarnaast is de werkgroep voor alle vrijwilligers het aanspreekpunt. 2. In het kader van o.m. het vrijwilligersbeleid adviseert de werkgroep met tussenkomst van de voorzitter van de Communicatie Commissie het Algemeen Bestuur . 3. Wat betreft de organisatie van bijeenkomsten en andere activiteiten voor vrijwilligers heeft de werkgroep al dan niet in samenwerking met andere commissies een initiërende en zo mogelijk leidende rol. 4. De werkgroep is wat betreft haar werkzaamheden en activiteiten verantwoording verschuldigd aan de Communicatie Commissie.

Commissie van beroep

Artikel 52 1. Er is een commissie van beroep als bedoeld in artikel 16a, eerste lid van de statuten. 2. Tegelijk met de benoeming van de leden van de commissie van beroep ingevolge artikel 16a van de statuten worden door het bestuur drie plaatsvervangende leden aangezocht. 3. De vereisten voor benoeming tot plaatsvervangend lid zijn dezelfde als die welke gelden voor benoeming tot lid. 4. Een lid of plaatsvervangend lid van de commissie van beroep neemt geen deel aan de behandeling van zaken, indien er feiten of omstandigheden bestaan, waardoor zijn onpartijdigheid in geding zou zijn of kunnen komen. Bloed- en aanverwantschap tot en met de tweede graad met degene die in beroep gekomen is, worden in elk geval aangemerkt als dergelijke feiten en omstandigheden. 5. In het geval, bedoeld in het vierde lid, wordt het betrokken lid door een plaatsvervangend lid vervangen.

Vertrouwenspersoon

Artikel 53 Een lid of leden van de commissie van beroep kan of kunnen in voorkomende gevallen ook optreden als vertrouwenspersoon. Indien een lid of leden van die commissie in een vertrouwenskwestie is of zijn opgetreden en wanneer uit die kwestie een beroepszaak voortvloeit, treedt dat lid of treden die leden wat betreft die kwestie terug uit de commissie van beroep  en wordt het betreffende lid of die betreffende leden  vervangen door een plaatsvervangend lid of leden.

Kascommissie

Artikel 54 1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie als bedoeld in artikel 15, tweede lid van de statuten. 2. Voor de taken en verantwoordelijkheden van die commissie wordt verwezen naar artikel 15 van de statuten.

E. RECHTEN EN PLICHTEN VAN (OUDERS/VERZORGERS VAN JEUGD-)LEDEN, DONATEURS EN TEAMS
Artikel 55 1. Tenzij toepassing is gegeven aan het bepaalde in artikel 6 van de statuten of aan het bepaalde in de artikelen 67 en 70, eerste lid, onder a, b of c van dit reglement heeft elk betalend spelend lid in beginsel recht om te trainen en wedstrijden te spelen. 2. Het in het eerste lid vervatte recht kan door de coach op grond van sociale, tactische dan wel disciplinaire redenen in redelijkheid worden beperkt.

Artikel 56 1. Op initiatief van de algemene vergadering, het algemeen bestuur of 25 jeugdleden kan een jeugdraad worden ingesteld. 2. Indien er een jeugdraad is ingesteld is deze raad bevoegd gevraagd of ongevraagd de algemene vergadering, het algemeen bestuur of een commissie van advies te dienen.

Artikel 57 1. De door de leden te betalen contributie bestaat uit twee componenten, te weten - een component die door de vereniging aan de KNBSB moet worden afgedragen (bondscontributie); - een jaarlijks door de algemene vergadering vastgestelde component die aan de vereniging zelf ten goede komt (verenigingscontributie). 2. Zodra de algemene vergadering de hoogte van de verenigingscontributie en van de donateursbijdrage heeft vastgesteld, stelt het bestuur de termijn vast waarbinnen en de wijze waarop de contributie of de bijdrage moet worden voldaan.  3. Betaling van contributie door middel van automatische incasso geeft recht op een jaarlijks door het bestuur vast te stellen en door de penningmeester te verrekenen reductie.

Artikel 58 1. Na het verstrijken van een kwartaal wordt het lid door middel van een brief herinnerd aan een ontstane contributieachterstand. In de brief wordt tevens melding gemaakt van de totale contributieachterstand alsook van de termijn van een maand waarbinnen die achterstand moet zijn voldaan. 2. Bij betalingsonmacht dient per omgaande contact opgenomen te worden met de penningmeester, zodat deze in overleg met het dagelijks bestuur met het betreffende lid een betalingsregeling kan treffen.

Artikel 58a 1. Wanneer binnen de in de brief gestelde termijn van een maand de contributie niet wordt betaald volgt opnieuw een schrijven waarin wordt aangekondigd dat het betreffende lid per direct is uitgesloten van deelname aan trainingen en dat indien de contributie niet binnen veertien dagen na dagtekening van laatstbedoeld schrijven is voldaan dit in gebreke blijven wordt aangemerkt als wangedrag als bedoeld in artikel 69 van dit reglement. Als gevolg daarvan, ontstaat alsdan voor het bestuur de bevoegdheid toepassing te geven aan artikel 70, eerste lid, onder b van dit reglement.  2. Bij betalingsonmacht kan het betreffende lid binnen 14 dagen na dagtekening van het schrijven als bedoeld in het eerste lid contact opnemen met een bestuurslid, teneinde alsnog te bezien of er een mogelijkheid bestaat tot het treffen van een betalingsregeling. 3. Slechts na goedkeuring door het dagelijks bestuur kan met de schuldenaar alsnog een betalingsregeling als bedoeld in het tweede lid van dit artikel en artikel 56, tweede lid worden getroffen. 4. Artikel 70, tweede tot en met zevende lid van dit reglement zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 59 1. Wordt er na de in artikel 58 bedoelde herinnering nog steeds geen contributie voldaan en is er op grond van artikel 57, tweede lid geen betalingsregeling getroffen dan wordt door het algemeen bestuur toepassing gegeven aan artikel 70, eerste lid, onder c van dit reglement. Dit betekent dat het bestuur het lid ontzet uit het lidmaatschap van de vereniging. Het betreffende lid mag alsdan aan geen enkele activiteiten van WSB meer deelnemen. 2. Van die ontzetting uit het lidmaatschap wordt bericht gedaan aan de KNBSB. Dit heeft tot gevolg dat lid worden van een andere honk- en softbalvereniging in Nederland en dus het beoefenen van de honk- of softbalsport zonder toestemming van WSB Apeldoorn niet meer mogelijk is. 3. Voorts zal een incassobureau worden ingeschakeld teneinde de achterstallige contributie alsnog te innen. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de schuldenaar. 4. Artikel 70, tweede tot en met het zevende lid van dit reglement zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 60 1. Indien meer dan twee leden van een huishouden lid zijn van WSB Apeldoorn dan wordt op verzoek het laagste bedrag van de verschuldigde verenigingscontributie verminderd met 25%.    Artikel 61 1. Indien een lid door overmacht langdurig dat wil zeggen langer dan drie maanden niet in staat is aan de verenigingsactiviteiten deel te nemen, wordt op verzoek van het lid gedeeltelijke restitutie van de verenigingscontributie verleend of wordt het bedrag van de nog te betalen verenigingscontributie verminderd. 2. De hoogte van het bedrag van de vermindering of restitutie wordt op voorstel van de penningmeester naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld door het bestuur.  3. Indien de vereniging ten behoeve van dat lid aan derden betalingen verschuldigd is of reeds betalingen heeft gedaan, zullen die betalingen niet worden gerestitueerd dan wel in mindering worden gebracht. 4. Het besluit om geen toepassing te geven aan het bepaalde in de leden 1 en/of 2 wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld.

Artikel 61a 1. Onder overmacht als bedoeld in artikel 60 wordt in ieder geval verstaan: a. ziekte; b. zwangerschap en aansluitende bevalling; c. tijdelijke detachering van het lid door de werkgever van minimaal drie maanden naar het buitenland of op een zodanige afstand van Apeldoorn dat spelen en trainen bij WSB Apeldoorn naar het oordeel van het bestuur in redelijkheid niet meer mogelijk is. 2. Het bestuur kan verlangen dat de in het eerste lid bedoelde overmacht genoegzaam wordt aangetoond. Bij de onder a. bedoelde situatie dient alvorens wordt overgegaan tot het niet meer (geheel) innen of restitueren van de verenigingscontributie een doktersverklaring te worden overgelegd. 3. Ambtshalve en op verzoek kan het algemeen bestuur een hier niet genoemde situatie als overmacht aanmerken.

Artikel 62 Indien een persoon in de loop van het verenigingsjaar lid van de vereniging wordt, stelt de penningmeester, zoveel als mogelijk op basis van evenredigheid, het bedrag van de over dat jaar verschuldigde verenigingscontributie vast.

Artikel 63 1. Ter compensatie van gemaakte reiskosten ontvangt ieder team aan het eind van het seizoen van de penningmeester een door het algemeen bestuur vast te stellen bedrag. 2. De coaches zijn na overleg met (de ouders van) de teamleden en andere direct betrokkenen vrij in de besteding van bedoelde bijdrage.

Artikel 64 1. Eerst na toestemming van de voorzitter van de Technische commissie of zijn vervanger mag een coach besluiten een wedstrijd af te gelasten. 2. Na verkregen toestemming informeert de betreffende coach zo spoedig mogelijk het wedstrijdsecretariaat omtrent de afgelasting. Het wedstrijdsecretariaat informeert op zijn beurt de KNBSB alsmede de tegenstander. 3. Indien als gevolg van handelen in strijd het bepaalde in het eerste en/of het tweede lid de vereniging door de KNBSB wordt beboet, zal toepassing worden gegeven aan het vierde lid van artikel 70 van dit reglement.

F. Sponsoring
Artikel 65 Voorzover niet bij dit reglement bepaald, dient sponsoring te geschieden binnen het door de algemene vergadering vastgestelde en in een nota vastgelegde beleid.

Artikel 66 1. Indien een team via een bedrijfsnaam op individuele wijze gesponsord wordt, dient de helft van de waarde van de feitelijke sponsoring door middel van een opslag aan de vereniging ten goede te komen.  2. Niet geoormerkte kledingsponsoring (zonder naamsvermelding) wordt niet als sponsoring gezien. 3. Sponsoring van individuele spelers is zonder voorafgaande toestemming van het algemeen bestuur niet toegestaan  4. Een naar het oordeel van het algemeen bestuur acceptabele vorm van fêteren van een team door een sponsor is toegestaan.  5. Een reclame op het tenue is slechts mogelijk na toestemming van het algemeen bestuur. De vereniging ontvangt voor die reclame een vergoeding als bedoeld in het eerste lid. 6. Het algemeen bestuur is -gehoord de communicatiecommissie- bevoegd van het bepaalde in het eerste, tweede, vierde en vijfde lid af te wijken.

G. SANCTIEBEPALINGEN
Artikel 67 1. Indien het algemeen bestuur voornemens is een lid met toepassing van artikel 6, vierde lid van de statuten en/of artikel 70, eerste lid, onder c, van dit reglement te ontzetten uit het lidmaatschap, dan is dat bestuur bevoegd de betrokkene hangende het onderzoek voor ten hoogste twee weken te schorsen. 2. Gedurende deze termijn stelt het bestuur de betrokkene in de gelegenheid mondeling of schriftelijk verantwoording van zijn gedrag af te leggen.

Artikel 68 Na afloop van de termijn van twee weken is de schorsing opgeheven, tenzij het algemeen bestuur binnen deze termijn besluit de betrokkene met toepassing van artikel 6, vierde lid van de statuten en/of artikel 70, eerste lid, onder c, van dit reglement uit het lidmaatschap te ontzetten.

Artikel 69 1. Het algemeen bestuur is al dan niet op advies van een commissie als bedoeld in artikel 25 van dit reglement bevoegd leden en andere bij de vereniging betrokken personen die zich naar het oordeel van het algemeen bestuur, niet zijnde de commissie van beroep, schuldig maken aan wangedrag disciplinair te straffen. Bij zeer ernstig wangedrag mag de voorzitter of diens plaatsvervanger een voorlopige straf opleggen, waarna deze zaak zo snel mogelijk doch in ieder geval binnen een periode van 4 weken behandeld dient te worden in de vergadering van het algemeen bestuur. 2. Onder wangedrag wordt in ieder geval verstaan: - gedragingen als bedoel in artikel 6, vierde lid van de statuten; - het niet of niet tijdig voldoen van contributie of bijdrage in geval er geen schriftelijke betalingsregeling overeengekomen is met het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de penningmeester. - het niet naleven van hetgeen is geregeld in het bestuursreglement; - het handelen in strijd met de in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke fatsoensnormen. 3. De in artikel 70, eerste lid, onder c genoemde straf kan ingevolge artikel 6, vierde lid van de statuten slechts worden opgelegd door het algemeen bestuur of door de algemene vergadering.

Artikel 70 1. De in artikel 69, eerste lid van dit reglement bedoelde straffen, die naast elkaar door het algemeen bestuur kunnen worden opgelegd, zijn: a. schorsing voor ten hoogste drie wedstrijden en/of trainingen; b. in geval van het niet tijdig betalen van de contributie, schorsing van alle verenigingsactiviteiten gedurende een aantal kwartalen gelijk aan het aantal kwartalen waarover contributie verschuldigd is, ingaande op het moment dat de contributie van enig kwartaal niet betaald is. De schorsing wordt opgeheven zodra alle achterstallige contributie voldaan is; c. ontzetting uit het lidmaatschap; d. een geldboete van ten hoogste het bedrag van de door de betrokkene in dat boekjaar verschuldigde verenigingscontributie of bijdrage, welke boete ten goede komt aan de kas van de vereniging.  2a. De kosten verbonden aan de inning van achterstallige contributie, als bedoeld in het eerste lid, onder b, worden door het bestuur op het betrokken lid verhaald. 2b. De kosten verbonden aan de inning van boetes, als bedoeld in het eerste lid, onder d, worden door het bestuur op het betrokken lid verhaald. 3. Bij de strafoplegging kan worden bepaald dat deze niet ten uitvoer zal worden gelegd, indien de betrokkene gedurende maximaal twee jaar zich niet aan wangedrag schuldig maakt. 4. Indien een (de) betrokkene(n) door zijn (hun) gedrag een door de KNBSB aan de vereniging opgelegde boete heeft (hebben) veroorzaakt, is het bestuur bevoegd om bij die betrokkene(n) die opgelegde boete  te verhalen. 5. Van een strafoplegging staat voor de betrokkene beroep open bij de commissie van beroep, als bedoeld in artikel 25, eerste lid van dit reglement in samenhang met artikel 16a, eerste lid van de statuten. 6. Indien het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, kan de commissie van beroep het besluit tot strafoplegging geheel of gedeeltelijk vernietigen en zonodig  zelf in de zaak voorzien. 7. Op verzoek van de betrokkene kan de commissie van beroep bepalen dat de straf in afwachting van de behandeling van het beroep niet ten uitvoer zal worden gelegd. 8. De opgelegde straf uitgesproken naar aanleiding van artikel 69 , c.q. lid 1 van artikel 70 dient schriftelijk en aangetekend aan de overtreder kenbaar gemaakt te worden.

H. BEROEPSPROCEDURE
Artikel 71 1. Wanneer door het daartoe bevoegde orgaan van de vereniging -uitgezonderd de algemene vergadering- op grond van de statuten of op grond van dit reglement een negatief besluit wordt genomen jegens een lid, leden of andere bij de vereniging betrokkene(n), dan wordt dat besluit schriftelijk en met redenen omkleed aan de betrokkene(n) medegedeeld. In dat besluit word(t)en de betrokkene(n) gewezen op de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de commissie van beroep.  2. De betrokkene(n) dien(t)en beroep in te stellen binnen zes weken na de dagtekening van het in het eerste lid bedoelde besluit.  3. Het beroep wordt ingesteld door de inzending van een ondertekend beroepschrift aan de voorzitter van de commissie van beroep. In het beroepschrift dien(t)en de betrokkene(n) mede te delen op welke gronden het beroep berust.  4. Het verzoek, bedoeld in artikel 70, zevende lid van dit reglement kan uitsluitend bij het beroepschrift worden gedaan.

Artikel 72 1. Nadat een beroepschrift is ingediend, wint de commissie van beroep schriftelijk de nodige inlichtingen in bij het betrokken orgaan dat het besluit heeft genomen dan wel bij derden. Het orgaan of die derden zijn verplicht binnen twee weken de commissie van beroep de gevraagde inlichtingen schriftelijk te verstrekken. 2. Van de met het orgaan gevoerde correspondentie ontvang(t)en de betrokkene(n) afschrift onder mededeling dat binnen twee weken schriftelijk kan worden verzocht te worden gehoord en/of schriftelijk een reactie kan worden ingezonden.

Artikel 73 1. Indien de betrokkene(n) verzoek(t)en te worden gehoord, nodigt de commissie van beroep de betrokkene(n) daartoe uit. 2. Tevens kan de commissie van beroep de betrokkene(n) en een vertegenwoordiger van het orgaan dat het besluit heeft genomen oproepen om in een vergadering van de commissie van beroep te verschijnen teneinde te worden gehoord. 3. De commissie van beroep is bevoegd leden en andere betrokkenen op te roepen om in een vergadering van de commissie van beroep te verschijnen teneinde inlichtingen te verstrekken. 4. Het niet voldoen aan een oproeping, als bedoeld in het tweede en derde lid, wordt aangemerkt als wangedrag, als bedoeld in artikel 69, eerste lid van dit reglement.

Artikel 74 1. Ter vergadering van de commissie van beroep worden de beginselen van hoor en wederhoor toegepast. De betrokkene(n), die zich op eigen kosten door een raadsman kan (kunnen) laten bijstaan, word(t)en in elk geval in de gelegenheid gesteld het standpunt naar voren te brengen. 2. De vergadering van de commissie van beroep wordt door de voorzitter van de commissie van beroep of diens plaatsvervanger geleid. De behandeling van een zaak kan worden gesloten, indien de commissie van beroep van oordeel is dat de zaak voldoende is toegelicht.
3. Indien de commissie van beroep na de behandeling van een zaak ter vergadering van oordeel is dat het onderzoek niet volledig is geweest, kan zij besluiten de zaak op een nieuwe vergadering te behandelen.  4. Artikel 73 en het eerste tot en met het derde lid van dit artikel zijn op een nieuwe vergadering van overeenkomstige toepassing.

Artikel 75 1. Indien geen verzoek om te worden gehoord, als bedoeld in artikel 72, tweede lid is ingekomen of indien de behandeling van een zaak ter vergadering is gesloten, beraadslaagt de commissie van beroep in een niet openbare vergadering over de zaak en doet binnen twee weken na die vergadering schriftelijk en gemotiveerd uitspraak. 2. De uitspraak is gedagtekend, bevat een stellige beslissing en wordt ondertekend door degenen die aan de behandeling van de zaak hebben deelgenomen. 3. De uitspraak wordt toegezonden aan degene die in beroep gekomen is en ter kennis gebracht aan het orgaan dat het besluit heeft genomen. 4. Indien het naar het oordeel van de commissie van beroep in het belang van een goed functioneren van de vereniging is dat de uitspraak ter kennis komt van de leden van de vereniging, wordt deze geanonimiseerd in verenigingsblad/nieuwsbrief en/of op extranet gepubliceerd.

Artikel 76 Op een verzoek, als bedoeld in artikel 70, zevende lid van dit reglement beslist de commissie zo spoedig mogelijk bij uitspraak. Artikel 75, tweede en derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 77 Indien beroep is ingesteld ingevolge artikel 4, tweede lid, onder c, artikel 6, vijfde en zevende lid of artikel 7 van de statuten zijn de artikelen 72 tot en met 75 van dit reglement van overeenkomstige toepassing op de behandeling van dat beroep.

Artikel 78 De kosten van de commissie van beroep komen ten laste van de vereniging.    I.

TENUEVOORSCHRIFTEN EN HUISSTIJL
Artikel 79 1. Actief spelende leden zijn verplicht tijdens wedstrijden in het tenue op te treden dat door de algemene vergadering is vastgesteld. 2. Het tenue van de actief spelende leden dient ingevolge een besluit van 11 april 2003 van de algemene vergadering –wat betreft vermeld onder b en e binnen twee jaar en aangaande de punten vermeld bij a en c binnen vijf jaar na 11 april 2003- aan de volgende eisen te voldoen: a. rode cap met witte A; b. zwart onderhemd; c. rode overblouse met korte mouwen en ronde hals en voorzien van het WSB embleem; d. witte broek; e. rode kousen; f. voetbalschoenen dan wel -uitgezonderd pupillen en aspiranten- spikes. 3. Een ieder die officieel vanwege de vereniging stukken ter verzending en/of verspreiding opstelt is verplicht gebruik te maken van de door WSB Apeldoorn ontwikkelde huisstijl. De sjablonen voor de huisstijl zijn in digitale vorm te verkrijgen bij het secretariaat of via het extranet van WSB Apeldoorn te downloaden. 4. Het algemeen bestuur is bevoegd van het bepaalde in het tweede en derde lid af te wijken.

J. SLOTBEPALINGEN
Artikel 80 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het algemeen bestuur tot de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 81 Dit reglement treedt in werking met ingang van de datum waarop het door de algemene vergadering is vastgesteld. Aldus vastgesteld in de algemene vergaderingen van 31 januari en 2 april 2004.