STATUTEN WSB APELDOORN

          NAAM EN ZETEL

Artikel 1 De vereniging draagt de naam:  Base- en Softballvereniging "Wormen Stealing Bases " (W.S.B.) Apeldoorn. De vereniging is gevestigd te Apeldoorn.

DOEL

Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel: - het (doen) beoefenen en bevorderen van baseball en softball als sport en spel overeenkomstig de regels van de statutair te Santpoort gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Koninklijke Nederlandse Baseball Softball Bond, hierna ook te noemen: KNBSB,  2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: - zich aan te sluiten bij de KNBSB; - het (doen) houden van wedstrijden en het deelnemen aan wedstrijden; - het (doen) verzorgen van (regelmatige) trainingen voor de leden; - het (doen) organiseren van evenementen op het gebied van de baseball- en softballsport; - het (doen) uitgeven van een verenigingsorgaan en/of het in stand doen houden van een website; - alle andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 3. De vereniging kan in naam van haar leden rechten bedingen en in rechte optreden tot handhaving van de bedongen rechten, waaronder het vorderen van schadevergoedingen, tenzij het lid zich daartegen verzet.

DUUR

Artikel 3 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4 1. De vereniging kent: a. senior leden;  b. jeugdleden; c. leden van verdienste; en  d. ereleden.  Waar in deze statuten of krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder de senior leden zowel als de jeugdleden, leden van verdienste en de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld. 2.a. Senior leden zijn zij, die bij het begin van het verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt en zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. 2.b. Jeugdleden zijn zij, die bij het begin van het verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt en zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. 2.c. Ingeval van niet-toelating als senior lid of jeugdlid, als bedoeld in artikel lid 2.a. respectievelijk 2.b., door het bestuur kan de commissie van beroep, als bedoeld in artikel 16a, althans indien een dergelijke commissie van beroep op dat moment is ingesteld, alsnog tot toelating besluiten. Indien een dergelijke commissie van beroep op dat moment niet is ingesteld, kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 2.d. Leden van verdienste zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. Op voorstel van het bestuur of op voorstel van ten minste dertig (30) leden kunnen personen door de algemene vergadering tot leden van verdienste worden benoemd, indien een zodanig besluit door de algemene vergadering met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen geschiedt. 2.e. Ereleden zijn zij die, op grond van buitengewone bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. Op voorstel van het bestuur of op voorstel van ten minste veertig (40) senior leden kunnen personen door de algemene vergadering tot erelid worden benoemd, indien een zodanig besluit door de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen geschiedt.

Artikel 5 Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Artikel 6 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door de dood van het lid; b. door opzegging door het lid; c. door opzegging door de vereniging; d. door ontzetting. 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan per het einde van het lopende kwartaal geschieden, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; b. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld. c. binnen één maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kwartaal. 3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan per het einde van het lopende kwartaal geschieden. De opzegging geschiedt door het dagelijks bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kwartaal. 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de contributie niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het algemeen bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt.  5. De betrokkene is bevoegd binnen zes weken na verzending van de kennisgeving van de opzegging van het lidmaatschap door het dagelijks bestuur of ontzetting uit het lidmaatschap door het algemeen bestuur in beroep te gaan bij de commissie van beroep, als bedoeld in artikel 16a, althans indien een dergelijke commissie van beroep op dat moment is ingesteld. Indien een dergelijke commissie van beroep op dat moment niet is ingesteld, kan in beroep gegaan worden bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid geschorst. De algemene vergadering beslist in een beroep over een opzegging of een ontzetting met een gewone meerderheid. De algemene vergadering kan zelf slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse door het lid met tussenkomst van de vereniging aan de KNBSB te betalen bijdrage en de nog verschuldigde contributie over het lopende kwartaal voor het geheel door het lid verschuldigd. 7. Het dagelijks bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de commissie van beroep, als bedoeld in artikel 16a, althans indien een dergelijke commissie beroep op dat moment is ingesteld. Indien een dergelijke commissie van beroep op dat moment niet is ingesteld, kan in beroep gegaan worden bij de algemene vergadering. Het in lid 5 bepaalde aangaande "beroep" is bij een schorsing van overeenkomstige toepassing.

DONATEURS

Artikel 7 Donateurs zijn zij (hetzij natuurlijke personen hetzij rechtspersonen), die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door het bestuur wordt vastgesteld. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen. De betrokkene is bevoegd binnen zes weken na verzending van de kennisgeving van de opzegging van het donateurschap door het bestuur in beroep te gaan bij de commissie van beroep, als bedoeld in artikel 16a, althans indien een dergelijke commissie van beroep op dat moment is ingesteld. Indien een dergelijke commissie van beroep op dat moment niet is ingesteld, kan in beroep gegaan worden bij de algemene vergadering.

GELDMIDDELEN

Artikel 8 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: - de jaarlijkse bijdragen van de senior leden, de jeugdleden en de donateurs; - erfstellingen; - legaten; - schenkingen en andere inkomsten. 2. Ieder senior lid en ieder jeugdlid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 3. De onder 2 bedoelde leden kunnen daarbij in verschillende categorieën worden ingedeeld, die ieder een verschillende bijdrage verschuldigd zijn. 4. Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt, dat ook de leden van verdienste vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn leden van verdienste daarvan vrijgesteld. 5. Ereleden zijn van vorengemelde bijdrageplicht vrijgesteld.

BESTUUR/ALGEMEEN BESTUUR/DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 9 1. Het algemeen bestuur bestaat uit ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.  De andere leden van het algemeen bestuur zijn in principe voorzitter, doch in ieder geval lid, van de ingevolge lid 3 van dit artikel bij de vereniging ingestelde afzonderlijke commissies. Deze andere leden van het algemeen bestuur worden door de overige leden van een in lid 3 van dit artikel bedoelde commissie voorgedragen. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van bestuur wordt daaronder het algemene bestuur begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld. 2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit en/of buiten de leden van de vereniging uit natuurlijke personen, die ten minste achttien (18) jaar oud zijn. De benoeming van een lid van het dagelijks bestuur geschiedt uit een door het algemeen bestuur opgestelde bindende voordracht aan de algemene vergadering, welke voordracht het bindende karakter kan worden ontnomen door een met ten minste met twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering. De overige bestuursleden worden - op niet bindende voordracht, van de hierna in lid 3 bedoelde commissie, die het aangaat - benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt met inachtneming van het bepaalde in lid 1 en lid 3 het aantal bestuursleden vast. 3. De vereniging kent - naast de (eventueel) op grond van artikel 15 en artikel 16a ingestelde commissies - in ieder geval ook de volgende commissies: - Technische Commissie; - Clubhuis Commissie; - Communicatie Commissie; - Faciliteiten Commissie. Omtrent (onder meer) de taakomschrijving, de samenstelling, de wijze van benoeming van de leden van een commissie en de bevoegdheden van een commissie kunnen nadere regels worden gesteld bij het huishoudelijk reglement. 4. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.  Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 5. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.  Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.  6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen.  De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. 7. In bestaande tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.  Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 10 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.  Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden mandateren aan het dagelijks bestuur, dan wel aan een commissie, als bedoeld in artikel 9, lid 3, of artikel 15, lid 2, respectievelijk artikel 16a. 2. Het bestuur is, met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven. Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

Artikel 11 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan  a. de voorzitter tezamen met de secretaris; of  b. de voorzitter tezamen met de penningmeester; c. de secretaris tezamen met de penningmeester. 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12 De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente Apeldoorn.

Artikel 13 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren. 2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden.  Ieder van hen heeft één stem.  Het stemrecht van een jeugdlid wordt door de wettelijke vertegenwoordiger van dit jeugdlid uitgeoefend.  Per jeugdlid kan slechts één stem worden uitgebracht. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden. Het oordeel van de voorzitter is beslissend voor de vraag of rechtsgeldig van een volmacht gebruik kan worden gemaakt. 3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, de zelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden. 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 14 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door zijn plaatsvervanger of door de secretaris en bij afwezigheid van die functionarissen door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 15 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering.  In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Het jaarverslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. De balans en de staat van baten en lasten worden ondertekend door de voorzitter en de penning meester; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. 2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. 3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
Artikel 16 1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, wordt een algemene vergadering door het bestuur bijeengeroepen, zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen. 3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste veertien (14) dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet. Het bepaalde in de eerste volzin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

COMMISSIE VAN BEROEP
Artikel 16a 1. De algemene vergadering kan een commissie van beroep instellen al dan niet na een voordracht daartoe door het bestuur. 2. De commissie van beroep bestaat uit drie (3) meerderjarige personen, welke personen geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden van de commissie van beroep worden benoemd door het bestuur voor een periode van drie (3) jaar en zijn na afloop van een periode (onbeperkt) herbenoembaar. 3. De commissie van beroep treedt op als beroepsinstantie in de gevallen als voorzien in deze statuten of in het huishoudelijk reglement. 4. Omtrent de te volgen procedure bij de behandeling van een beroep kunnen nadere regels worden gesteld bij het huishoudelijk reglement.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 17 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige (eerste) vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden kan worden besloten mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 18 1. Het bepaalde in artikel 17, leden 1, 2, 3 en 5, is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging. 2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. 3. De vereffening geschiedt door het bestuur. 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 17 vermelde register. 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening behoudens een langere wettelijk voorgeschreven minimumtermijn. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN
Artikel 19 1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten. 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 5, van overeenkomstige toepassing.