Veilig Sportklimaat

Een sociaal veilige sportomgeving en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Sportclubs worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan pesten, agressie
en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie en misbruik. Ook in onze vereniging kan grensoverschrijdend
gedrag plaatsvinden en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), de vereniging én op het sportplezier van
betrokkenen. WSB Apeldoorn wil onze leden ondersteunen bij de preventie van grensoverschrijdend gedrag.
Maar als het toch misgaat, kun je ook bij ons, WSB, terecht.

Wat is grensoverschrijdend gedrag (GOG)?

Grensoverschrijdend gedrag (GOG) in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering die, in verbale, non-
verbale, digitale of fysieke zin:

  • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport
    en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende,
vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij
leidend. Dit wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet de vereniging deze
uiting serieus nemen.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een van de preventieve maatregelen die een vereniging kan nemen is het aanvragen van een VOG voor
kaderleden/vrijwilligers. Een VOG staat ook wel bekend als een ‘bewijs van goed gedrag’. Het gedrag uit het
verleden van die persoon levert geen bezwaar op om bijvoorbeeld met minderjarigen en andere kwetsbare
doelgroepen bij een sportvereniging te mogen werken. WSB vraagt voor haar vrijwilligers altijd een VOG aan.

De vertrouwenscontactpersoon (vcp)

Als vereniging hebben wij onze eigen vertrouwenscontactpersonen. Deze zijn bereikbaar voor iedereen met
vragen en/of zorgen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Een vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt
mee en kent het sport netwerk, maar is géén hulpverlener en doet niet zelf onderzoek bij incidenten.
Onze vertrouwenscontactpersonen zijn Birgitta van Lohuizen en Suus Doeleman-Moolenaar.